Zpracování osobních údajů

Na SazkaRadar.cz nám záleží na způsobu, jakým se zachází s údaji našich uživatelů. V této sekci se uživatel dozví všechny podrobnosti týkající se zpracování jeho osobních údajů, našich zásad používání souborů cookie, odpovědných subjektů, platných předpisů na tomto portálu a odpovědnosti, které z toho vyplývají.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.2. Subjekt SazkaRadar.cz je pověřen úkolem provést všechny kroky nezbytné k legálnímu zpracování uživatelských údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů tohoto webu, českou legislativou o ochraně údajů a zmíněným nařízením GDPR. Činnosti v tomto ohledu zahrnují: příjem, systematizaci, shromažďování, registraci, ukládání, aktualizaci, používání, přenos (šíření a poskytování), depersonalizaci, blokování a vymazání osobních údajů uživatelů.

Subjekt SazkaRadar.cz si vyhrazuje právo provést tolik kontrol, kolik bude považovat za nezbytné k potvrzení pravdivosti údajů poskytnutých uživateli. V případě, že pojmeme důvodné podezření, že některá data/data mohou být záměrně nepravdivá, můžete je v případech, kdy uznáte za vhodné, smazat.

1.3. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost se sídlem MK Business Centre, 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta (dále jen jako "správce")

1.4. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Kozí 857/15, Staré Město, 110 00, adresa elektronické pošty: [email protected]

1.5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Obecné zásady ochrany údajů na SazkaRadar.cz

3.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou písemnou kompilací řady doložek nebo oddílů, které jasně a výstižně naznačují způsob, jakým společnost zpracovává a používá údaje svých uživatelů, aby zaručila zákonnou, správnou a bezpečnou správu údajů.

3.2. Co znamená pojem „osobní údaje“?

Jedná se o všechny osobní údaje zadané uživateli, a to jak v době registrace na platformě, tak i ty, které byly získány později při další uživatelské činnosti na webu. Jedná se o údaje, které umožňují ztotožnění určitého uživatelského účtu se skutečnou fyzickou osobou.

3.3. Jakou filozofii ochrany údajů na naší platformě dodržujeme?

Na SazkaRadar.cz se neomezujeme pouze na přísné dodržování zákona týkajícího se správy uživatelských dat.

Naší prioritou je naopak zaručit bezpečný a příjemný zážitek při návštěvě našeho portálu, a z tohoto důvodu, spolu s důsledným dodržováním zákonných požadavků ve všem, co souvisí s ochranou vašich údajů, přísně dbáme na své vlastní zásady. Pokud si je přejete konzultovat, můžete tak učinit v sekci „Právní aspekty“, kde se také dozvíte základní body GDPR týkající se ochrany vašich osobních údajů.

3.4. Co znamenají zkratky GDPR?

Nařízení GDPR odkazuje na pojem „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a je nejnáročnějším a nejpřísnějším právním předpisem z hlediska ochrany soukromí a sbírání osobních údajů uživatelů. Byl vypracován oficiálními orgány Evropské unie a vztahuje se na jakoukoli organizaci (bez ohledu na její umístění na celém světě), která shromažďuje a/nebo zpracovává osobní údaje osob s bydlištěm v Evropské unii.

GDPR bylo vyhlášeno 25. května 2018 a umožňuje výkonným orgánům udělovat vysoké pokuty (i desítky milionů eur) těm společnostem, které jeho dodržování poruší. Více informací naleznete v závěrečné části nazvané „Právní aspekty“.

3.5. Jaké osobní údaje SazkaRadar.cz zpracovává a využívá.

Osobní údaje, které může platforma SazkaRadar.cz shromažďovat a zpracovávat, jsou následující:

3.5.1 Identifikační údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno, rodinný stav, datum narození a pohlaví.

3.5.2. Kontaktní údaje: email a telefonní číslo.

3.5.3. Technické údaje: IP adresa, přihlašovací údaje, webový prohlížeč, časové pásmo, poloha, údaje ze zásuvných modulů prohlížeče a operační systém.

3.5.4. Přístupové údaje: uživatelské jméno a heslo, nastavení, preference, uživatelská zpětná vazba a komentáře v jakékoli sekci platformy (blogy, soutěže, novinky...).

3.5.5. Údaje o používání: informace související se způsobem, jakým uživatel používá naše webové stránky.

3.5.6 Komunikační a marketingové preference: údaje týkající se preferencí ohledně přijímání marketingové komunikace od nás nebo našich přidružených společností.

3.5.7. Soubory cookie (viz část „Zásady používání souborů cookie“).

4. Účel zpracování osobních údajů

Shromážděná uživatelská data může platforma použít k:

Zasílání propagačních e-mailů o našich produktech a službách.

4.1. Analyzování informací v našich systémech nebo databázích k vylepšení platformy a bohatšímu uživatelskému zážitku.

4.2. Přizpůsobení reklamy, kterou uživatelům zobrazujeme.

4.3. Plnění a/nebo vykonávání veškerých povinností nebo práv, která z toho vyplývají.

5. Další příjemci osobních údajů

Spolupracujeme s partnery třetích stran, kteří nám pomáhají provozovat a spravovat platformu. Někdy tito partneeři mohou potřebovat osobní údaje od uživatelů. Společnost SazkaRadar.cz si proto vyhrazuje právo sdílet vaše údaje s:

5.1. Naši poskytovatelé analytických služeb (Google Analytics).

5.2. Poskytovatelé služeb nebo zpracovatelé dat, kteří nakládají s daty našich uživatelů podle našich pokynů (například cloudové služby).

5.3. Naše přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti, ať už se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni.

5.4. Právní instituce, se kterými můžeme mít závazky jakéhokoli druhu.

5.5. V případě nákupu, prodeje nebo restrukturalizace jakéhokoli obchodního segmentu nebo aktiva nebo pokud naše aktiva získá třetí strana, můžeme s těmito potenciálními kupujícími nebo prodávajícími sdílet uživatelská data.

6. Doba uložení osobních údajů

6.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, činí čtyři (4) roky od obdržení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

6.2. SazkaRadar.cz shromažďuje osobní údaje v okamžiku, kdy uživatel dokončí proces registrace na našem portálu a pokaždé, když na něj znovu vstoupí.

7. Práva a povinnosti subjektu údajů

7.1. Uživatel registrovaný na naší platformě má následující práva:

7.1.2. Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pro uplatnění svého práva stačí kliknout na „zrušit předplatné“ v sekci uživatelského účtu.

7.1.3. Požadovat, aby platforma sazkaradar.cz opravila údaje, které by mohly být nepřesné, aniž by tím byla dotčena skutečnost, že je může upravovat i sám uživatel ze svého uživatelského profilu.

7.1.4. Vyžádat si kopii osobních údajů, které tato platforma zpracovává, zasláním žádosti na [email protected]. Odpověď provozovatele bude podléhat požadavkům uvedeným v části „povinnosti sazkaradar.cz“. Druhá a další kopie mohou být zpoplatněny. 

7.1.5. Má přístup ke všem údajům, které platforma zpracovává. Za tímto účelem má uživatel právo se kdykoli přihlásit na sazkaradar.cz za předpokladu, že není nebyl jeho účet zrušen či pozastaven z disciplinárních důvodů neo jiných důvodů.

7.1.6. Může komunikovat s platformou prostřednictvím jakéhokoli z dostupných prostředků. Pokud je zvoleným prostředkem e-mail, musí uživatel pokud možno použít stejnou e-mailovou adresu, kterou zadal při registraci na platformě.

7.1.7. Vznést námitku proti použití vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše základní práva překračují oprávněné zájmy platformy.

7.1.8. Požádat o omezení svých osobních údajů, pokud se domníváte, že byly použity platformou sazkaradar.cz způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo ustanoveními popsanými v této části, nebo pokud se domníváte, že již nejsou potřebné pro účely, pro které jsou byly shromážděny, ale nechcete je sami smazat.

7.1.9. Požádat o vymazání údajů ve stejných případech jako v předchozím bodě a také, pokud je to nutné pro splnění zákonného zmocnění, nebo uživatel svůj souhlas odvolá.

7.2. Všichni uživatelé platformy SazkaRadar.cz mají povinnost dodržovat následující pravidla.

7.2.1. Uživatel má povinnost poskytnout pravdivé informace o své totožnosti, aniž by mu bylo za jakýchkoliv okolností umožněno používat údaje týkající se třetích osob, a to buď při registraci, nebo kdykoli později.

7.2.2. Uživatel se zavazuje přistoupit k registraci na sazkaradar.cz pouze v případě, že již dosáhl plnoletosti (18 let).

7.2.3. Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilého a víte, že se tento nezletilý zaregistroval na sazkaradar.cz, musíte okamžitě poslat e-mail na adresu [email protected] s vysvětlením situace a žádostí o odstranění účtu vytvořeného nezletilý.

7.2.4. Na konci registračního procesu na SazkaRadar.ct uživatel potvrzuje, že výslovně souhlasí s podmínkami této platformy ve vztahu k nakládání s jeho údaji. Souhlasí také s přijetím právních podmínek a zásad používání souborů cookie této platformy. Pokud s některým z nich nesouhlasí, musí uživatel svůj účet smazat.

7.2.5. Uživatel má povinnost dodržovat pravidla používání platformy. Najdete je v sekci „Podmínky používání“.

8. Povinnosti SazkaRadar.cz ohledně nakládání s daty jejích uživatelů?

8.1. Provozovatel SazkaRadar.cz je povinen dodržovat následující pravidla:

8.1.1. Uživatelská data bude ukládat a zpracovávat pouze způsobem a za podmínek uvedených v této části.

8.1.2.Bude zpracovávat a nakládat pouze s osobními údaji uživatelů, kteří k tomu poskytli výslovný souhlas (viz část povinnosti uživatele).

8.1.3. V případě, že uživatel neudělil svůj souhlas, platforma použije jeho osobní údaje pouze v případě, že jsou nezbytné k dodržení jeho „oprávněných zájmů“. Kromě toho tak učiní přiměřeným a ohleduplným způsobem s ohledem na soukromí uvedených uživatelů.

8.1.4. Na sdělení uživatelů musí reagovat do 30 kalendářních dnů od zahájení komunikace, a to vždy uctivým tónem vůči uživateli.