Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(dále též jen “Obchodní podmínky“)

společnosti Tech10Media Limited

Císlo registrace: C105000

se sídlem MK Business Centre, 115A, Floor 2, Valley Road, Birkirkara BKR 9022, Malta

(dále též jen “Tech10Media“ nebo “Provozovatel“)

Internetové stránky společnosti Tech10Media a její činnost

 • Společnost Tech10Media je provozovatelem webových stránek www.SazkaRadar.cz (dále též jen “Internetové stránky“), kde poskytuje detailní recenze sázkových kanceláří, které mají platnou licenci v České republice. 
 • Užíváním Internetové stránky uživatelé stvrzují, že se s Obchodními podmínkami užití seznámili, rozumí jim a souhlasí s nimi. V opačném případě žádáme uživatele, aby se zdrželi užívání Internetové stránky. Obchodní podmínky užívání se mohou kdykoliv změnit, přičemž aktuální znění Obchodních podmínek naleznete vždy v této části Internetové stránky.
 • Internetová stránka je určena pro osoby starší 18 let. Registrace nezletilých členů na této Internetové stránce není povolena.
 • Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Internetové stránky je zakázáno kopírování nebo reprodukce celého obsahu této Internetové stránky nebo jeho jakékoliv části.
 • Užíváním Internetové stránky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel uvedených zde a přijímáte zásady používání souborů cookies uvedené zde.
 • Internetová stránka je majetkem společnosti Tech10Media, která vlastní všechna práva související s průmyslovým a duševním vlastnictvím této Internetové stránky. Veškeré obrázky, texty, články, blogy nebo videa jsou výhradním vlastnictvím společnosti Tech10Media, která se může v případě porušení práv domáhat svých nároků soudní cestou.
 • S ohledem na to, že Internetová stránka poskytuje detailní recenze sázkových kanceláří, které mají platnou licenci v České republice, nelze na Internetové stránce sázet nebo uzavírat jakýkoli typ sázky nebo hry online, nabízet či přijímat směnu nebo prodej jakéhokoliv zboží nebo služeb, nabízet či žádat o investice, nabízet či žádat půjčky nebo dary, nabízet či žádat směnu měn nebo převody finančních prostředků v jakékoliv formě. Dále je zakázáno nabízet či žádat společnou účast na hazardní hře formou sdílení nákladů na hru.

Členský účet

 • Členstvím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí právní vztah založený v souladu s těmito Obchodními podmínkami mezi Tech10Media a členem.
 • Členství vzniká na základě registrace člena prostřednictvím registračního formuláře na Internetových stránkách. Členstvím vzniká právo člena využívat jeho členský účet na Internetových stránkách (dále také jen “Členský účet“). Každý člen je povinen vyplnit údaje do registračního formuláře dle těchto Obchodních podmínek pravdivě a úplně, a odesláním svých údajů Provozovateli prohlašuje, že všechny jím uvedené osobní údaje jsou úplné a pravdivé.
 • Registrací na Internetové stránce dává člen Provozovateli svolení, aby na jeho e-mail zasílal marketingová sdělení. Toto svolení k zasílání marketingových sdělení může člen kdykoliv odvolat pomocí k tomu určenému odkazu, který je součástí každého takového sdělení, nebo zasláním žádosti o ukončení zasílání marketingových sdělení Provozovateli.
 • Provozovatel má možnost Členský účet kdykoliv a bez udání důvodu zrušit, či omezit. Členský účet je možné rovněž zrušit na žádost člena. 
 • Registrovaní členové mají možnost komentovat obsah zveřejněný na Internetové stránce, nebo přidat uživatelskou recenzi.
 • Recenze či příspěvky členů Internetové stránky nesmí porušovat zákon, nesmí být proti dobrým mravům, obsahovat reklamu a odkazovat na jakékoliv služby či produkty, komerční či nekomerční, které by mohly konkurovat Provozovateli Internetové stránky nebo jeho partnerům. Tento zákaz se vztahuje na recenze či příspěvky učiněné písemně i prostřednictvím obrázků, videí, memů, gifů nebo dokonce uživatelských jmen či avatarů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nevhodné příspěvky a recenze smazat a přijmout jakákoli disciplinární opatření, která bude vůči členovi považovat za vhodná.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah recenzí a příspěvků vložených na Internetovou stránku členy Internetové stránky.

Závěrečná ustanovení

 • Jakýkoliv obsah Internetové stránky může být kdykoliv změněn nebo odstraněn. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s užíváním Internetové stránky, nebo informacemi uvedenými na Internetové stránce.
 • Pokud by tyto Obchodní podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejich ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohly být tyto Obchodní podmínky posuzovány jako neplatné, považuje se takové ustanovení za samostatné a Obchodní podmínky se posuzují, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, příp. nevynutitelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud z povahy neplatného či nevynutitelného ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo z jeho obsahu nevyplývá, že takovéto neplatné či nevynutitelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek.
 • Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami přijímá uživatel Internetové stránky veškerá práva a povinnosti, jak jsou v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.
 • Vztahy výslovně neupravené v těchto Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů platných a účinných ke dni nabytí účinnost těchto Obchodních podmínek.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2024.